ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ναυπακτίας την 30/8/2017 ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών έως 30/9/2017 προς το Δήμο Ναυπακτίας σύμφωνα με τον Νόμο 4483/2017, και ειδικότερα για επιχειρήσεις που εντάσσονται στην καταβολή τέλους 0,5 % επί των ακαθάριστων εσόδων και τέλους παρεπιδημούντων, έχοντας το ευεργετικό πλεονέκτημα ρύθμισης έως 100 δόσεις και απαλλαγή έως και 100% των προστίμων και προσαυξήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα αρμόδια τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας:
Tμήμα Ταμείου: τηλ (26340)-38542-38543-38540-38541
Τμήμα Εσόδων : τηλ (26340)-38544—38549
Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του Δήμου Ναυπακτίας.
Για το Δ.Σ
Ο Προέδρος Ο Γραμματέας
Θέμης Δαβανέλλος Κων/νος Αναδιώτης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Ναυπακτίας στο πλαίσιο του Ν. 4483/2017 ανακοινώνει την νέα ρύθμιση οφειλών σε έως και 100 δόσεις που είναι ιδιαίτερα ευεργετική για όσους πολίτες έχουν οφειλές προς το δήμο καθώς και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου βεβαιωμένες ή που θα βεβαιωθούν έως τέλος Σεπτεμβρίου 2017 καθώς τους απαλλάσσει έως και 100% από πρόστιμα και προσαυξήσεις. Αποτελεί δε ευκαιρία διόρθωσης:
Α) για όσους έχουν διαφορές στις δηλωθείσες επιφάνειες ακινήτων ή είχαν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης χωρίς να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες του Δήμου
Β) για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην καταβολή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και τέλους παρεπιδημούντων
Γ) για όσους δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους (οικόπεδα και μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Α.Π.
Για τις ανωτέρω κατηγορίες, οι οποίες εάν δεν προβούν στην υπαγωγή στη ρύθμιση αντιμετωπίζουν υψηλά πρόστιμα πενταετίας, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη του Ν. 4483/2017 (ημ. έναρξης 31.07.2017)
Προθεσμία αίτησης για τις ήδη βεβαιωμένες οφειλές: Εντός τεσσάρων (4)μηνών από την έναρξη του Ν.4483/17 (ημερ. έναρξης 31.07.2017)
Οι οφειλές μπορούν κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη να ρυθμίζονται, με ποσό ελάχιστης δόσης τα είκοσι (20) ευρώ και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα αρμόδια τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας:
Τμήμα Ταμείου: τηλ (26340) -38542 – 38543 – 38540-38541.
Τμήμα Εσόδων: τηλ (26340) 38544 – 38549
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ