Ναύπακτος,13/4/2023 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : Ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο (φορολογικών, ασφαλιστικών, ΟΤΑ) βάσει του Ν. 5036/2023

   Η αποτελεσματική και βιώσιμη επίλυση του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες. Συστηματικά ασκείται πίεση στα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου οι ρυθμίσεις που θεσμοθετούνται να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και πολύ μικρών, όπου η μακρά περίοδος των διαδοχικών και παράλληλων κρίσεων που συνεχίζουμε να βιώνουμε έχει διογκώσει και εντείνει τα προβλήματα υπερχρέωσης που αντιμετωπίζουν.
Μετά την δεκαετή χρηματοπιστωτική κρίση, την πανδημία και την πρόσφατη ενεργειακή κρίση έχει δημιουργηθεί η ανάγκη εφαρμογής μιας νέας γενναίας ρύθμισης οφειλών 120 δόσεων στην οποία να μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές προς το Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ). Δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν υιοθέτησε την πρόταση αυτή και με τον Ν. 5036/2023 που ψηφίστηκε πρόσφατα είναι σε ισχύ ένα σύνθετο σύστημα ρύθμισης οφειλών, το οποίο ακόμα χρήζει διευκρινήσεων σε επιμέρους διατάξεις τους, ενώ φαίνεται πως δεν θα είναι αρκετό για την αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
Για την καλύτερη ενημέρωσή σας ακολουθεί σημείωμα με τις βασικές προβλέψεις του Ν. 5036/2023 ανά κατηγορία οφειλών (φορολογικές, ασφαλιστικές, ΟΤΑ).
Είναι τέλος, αυτονόητο ότι θα συνεχιστεί η παρέμβαση ώστε να βρεθεί βιώσιμη λύση για την συγκράτηση και διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

 1. Ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών Ν. 5036/2023
  Επανένταξη (αναβίωση) των ρυθμίσεων για φορολογικές οφειλές 120 δόσεων (Ν. 4611/2019) και 72 δόσεων – COVID (Ν. 4738/2020).
 • Αναβίωση ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών
  Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 5036/2023 έχουν δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης, όσοι από τους οφειλέτες απώλεσαν:
  α) τη ρύθμιση οφειλών σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις (άρθρα 98 έως 109 ν. 4611/2019) ή/και
  β) τη ρύθμιση «COVID» σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις (άρθρο 289 του ν. 4738/2020).

Προϋποθέσεις για την αναβίωση των ρυθμίσεων:

 • Η ρύθμιση θα πρέπει να έχει απολεσθεί μέχρι την 01/02/2023
 • Ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στην ανάλογη πλατφόρμα έως τις 31/07/2023.
 • Ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί σε 2 μηνιαίες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης (της παλαιότερης ανεξόφλητης και της τρέχουσας) εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης επανένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 31/7/2023.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν και λοιπές αρρύθμιστες φορολογικές οφειλές που προφανώς δεν συμπεριλαμβάνονται στην απολεσθείσα ρύθμιση, θα πρέπει εντός ένα μήνα από την ημερομηνία επανένταξης να ενταχθούν σε πάγια ρύθμιση ή να εξοφληθούν ή να τακτοποιηθούν με άλλον νόμιμο τρόπο. Για οφειλέτες που έχουν χάσει την πάγια ρύθμιση δίνεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα να επανεντάξουν στην πάγια ρύθμιση τις λοιπές ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές τους.
 • Η μη τακτοποίηση των λοιπών ληξιπρόθεσμων φορολογικών μηνών εντός του χρονικού διαστήματος που προαναφέρθηκε συνεπάγεται την απώλεια της επανένταξης στις ρυθμίσεις των 120 ή/και 72 δόσεων.

Λοιπές διατάξεις και όροι

 • Εάν οφειλέτης προέβη σε καταβολή δόσεων μετά την απώλεια της ρύθμισης του (και κατά συνέπεια αυτές δεν πιστώθηκαν στην ρύθμιση) τότε αυτές με την αναβίωση της ρύθμισης αποσβένουν τις ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης κατά σειρά παλαιότητας.
 • Οι παλαιότερες μη καταβληθείσες δόσεις της ρύθμισης, που απομένουν μετά την πληρωμή των απαιτούμενων δύο δόσεων για την αναβίωση αυτής και της τυχών ως άνω απόσβεση, επιβαρύνονται με τόκο εκπρόθεσμης καταβολής ο οποίος προσδιορίζεται με βάση την παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 4987/2022 και την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4978/2022 (8,76% ετήσιο επιτόκιο ή 0,73% μηνιαίο).
 • Με την αναβίωση της ρύθμισης οι προαναφερόμενες ανεξόφλητες δόσεις με τους αντίστοιχους τόκους, μεταφέρονται σε ίσο αριθμό δόσεων μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης.
 • Με την αναβίωση της ρύθμισης επανέρχονται οι όροι (πχ η μη καταβολή 2 συνεχόμενων δόσεων οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης), τα δικαιώματα του δημοσίου (πχ να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη) και τα ευεργετήματα (πχ αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων) που ίσχυαν για τις ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων.

Νέα ρύθμιση έως και 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης και για μερικώς συνεπείς οφειλέτες

Με τα άρθρα 4 έως 12 του ν. 5036/2023 προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως 72 μηνιαίων δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή από 1/11/2021 έως και 1/2/2023.

Προϋποθέσεις και όροι υπαγωγής στην νέα ρύθμιση:

 • Οι οφειλές θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί μετά την 1/11/2021 και έως την 1/2/2023 και να έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των ΔΟΥ/Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. κλπ μέχρι την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής.
 • Για τις οφειλές (βασική οφειλή) που θα ρυθμιστούν σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, ο τόκος υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (σήμερα είναι περίπου στο 5%), πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο. Το επιτόκιο παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
 • Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 36 και έως 72 μηνιαίες δόσεις, το ως άνω επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5% αντί για 0,25%. Ο τόκος του πρώτου εδαφίου υπολογίζεται ετησίως και παραμένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
 • Τα ως άνω επιτόκια δεν μπορούν υπερβαίνουν τα επιτόκια που ορίζονται για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. και της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. που σήμερα είναι σε ετήσια βάση 8,76% .
 • Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης έχει οριστεί στα 30 €.
 • Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15 %).
 • Ο οφειλέτης για να έχει το δικαίωμα να υπαχθεί στη ρύθμιση δεν θα πρέπει να είχε ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες φορολογικές οφειλές στις 1/11/2021, δηλαδή μέχρι και πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία.
 • Στην ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών που δημιουργήθηκε μεταξύ 1/11/2021 και 1/2/2023 και δεν έχουν ρυθμιστεί ή τακτοποιηθεί με άλλο νόμιμο τρόπο.
 • Στην ρύθμιση μπορεί να υπαχθούν με επιλογή τους οι οφειλέτες που για το ως άνω χρονικό διάστημα έχουν ρυθμίσει ή τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο τις οφειλές τους (πχ με πάγια ρύθμιση). Στην περίπτωση που οφειλέτης έχει ρυθμίσει τις οφειλές του με την πάγια ρύθμιση και θέλει να τις μεταφέρει στη νέα ρύθμιση τότε αυτό συνεπάγεται απώλεια της πάγιας ρύθμισης.
 • Ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στην ανάλογη πλατφόρμα έως τις 31/07/2023 και η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης της υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη των επόμενων μηνών.
 • Ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει στις 31/12/2022. Επιπλέον, να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
 • Εάν ο οφειλέτης έχει υπαχθεί σε ρύθμιση 120 δόσεων (Ν. 4611/2019) ή/και στη ρύθμιση – COVID των 72 δόσεων, τότε αυτές θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ. ΠΡΟΣΟΧΉ: Δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι οφειλέτες που έχουν απωλέσει ρυθμίσεις των 120 ή/και 72 δόσεων-COVID έχουν δικαίωμα υπαγωγής στην νέα ρύθμιση, εφόσον προχωρήσουν σε αναβίωση των απολεσθέντων ρυθμίσεων. Σημειώνεται ότι στη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για τις αντίστοιχες ρυθμίσεις δίνεται αυτή η δυνατότητα.
 • Από τη ρύθμιση εξαιρούνται όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή απαγορεύεται από άλλους νόμους.
 • Με την υπαγωγή στη ρύθμιση σε γενικές γραμμές ισχύουν οι όροι (πχ η μη καταβολή 2 συνεχόμενων δόσεων οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης), τα δικαιώματα του δημοσίου (πχ να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη) και τα ευεργετήματα (πχ αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων) που προβλέπονται για τις ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων – COVID.
 1. Ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών Ν. 5036/2023

 Επανένταξη (αναβίωση) των ρυθμίσεων για φορολογικές οφειλές 120 δόσεων (Ν. 4611/2019) και 72 δόσεων – COVID (Ν. 4738/2020).

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 5036/2023 έχουν δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης, όσοι από τους οφειλέτες απώλεσαν τις ρυθμίσεις :

α) των άρθρων 1 έως 18 του ν. 4611/2019 – ρύθμιση οφειλών σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις και
β) του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4821/2021 –ρύθμιση «COVID» σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

Προκειμένου να αναβιώσουν οι ρυθμίσεις βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων θα πρέπει να συντρέχουν τα ακόλουθα:

 • Απώλεια ρύθμισης μέχρι την 01/02/2023.
 • Υποβολή σχετικού αιτήματος από τον οφειλέτη στην αρμόδια για τη διαχείριση της οφειλής Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. έως 31/07/2023.
 • Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε δύο -2- μηνιαίες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Το ποσό αυτό καλύπτει τις παλαιότερες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν και οφειλές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση, θα πρέπει να ενταχθούν σε πάγια ρύθμιση έως 31/7/2023, η οποία θα πρέπει να τηρείται. Για οφειλέτες που έχουν χάσει την πάγια ρύθμιση δίνεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα να επανενταχθούν στην πάγια ρύθμιση.
 • ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Δεν είναι δυνατή η αναβίωση των ανωτέρω ρυθμίσεων, αν μετά την απώλεια οι ενταχθείσες σε αυτές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/2017 ή σε ρύθμιση οφειλών του ν. 4738/2020 ή σε ειδική ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο διαδικασίας εξυγίανσης.
 • Οι παλαιότερες μη καταβληθείσες δόσεις της ρύθμισης, που απομένουν μετά την πληρωμή των απαιτούμενων δύο δόσεων για την αναβίωση αυτής, επιβαρύνονται με το ποσό του τόκου που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο από την απώλεια της αρχικής ρύθμισης έως την ημερομηνία αναβίωσης της ρύθμισης.
 • Με την αναβίωση της ρύθμισης οι προαναφερόμενες ανεξόφλητες δόσεις με τους αντίστοιχους τόκους, μεταφέρονται σε ίσο αριθμό δόσεων στο τέλος της ρύθμισης.
 • Η ρύθμιση αναβιώνει με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και με όλα τα ευεργετήματα που προβλέπονται στις διατάξεις της κάθε ρύθμισης για τον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων.

Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών για μερικώς συνεπείς οφειλέτες σε έως και 72 δόσεις
Στο άρθρο 82 του ν. 5036/2023 προβλέπεται για τους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που δυσκολεύονται να τηρήσουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως -72- μηνιαίων δόσεων.

Στην ως άνω ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν:

 • Οφειλέτες που έχουν μόνο οφειλές περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α).
 • Οφειλέτες που εκτός από τις οφειλές 9/21-12/22, είχαν και προηγούμενες τις οποίες είχαν εντάξει σε ρύθμιση μέχρι την 01/11/2021.
 • Οφειλέτες που αναβίωσαν την ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων, έχουν το δικαίωμα υπαγωγής των οφειλών περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 σε έως 72 δόσεις.
 • Οφειλέτες που αναβίωσαν την ευνοϊκή ρύθμιση των -72δόσεων COVID και έχουν μόνο μεταγενέστερες οφειλές μπορούν να εντάξουν τις οφειλές 9/21-12/22 σε έως 72 δόσεις του νέου νόμου.
 • Οφειλέτες με πάγια ρύθμιση που περιλαμβάνει οφειλές περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 και τηρείται την 01/02/2023, μπορούν να εντάξουν τις οφειλές αυτές στη νέα ρύθμιση των έως 72-δόσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και μέχρι 31/7/2023, εφόσον υπάρχουν οφειλές εκτός ρύθμισης πρέπει παράλληλα να υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων.
 • Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών οφειλών αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης.

Όροι νέας ρύθμισης έως 72 δόσεων

Οι οφειλές περιόδων απασχόλησης, Σεπτέμβριος 2021 έως Δεκέμβριο 2022 με τις τυχόν αναλογούσες σε αυτές προσαυξήσεις δύναται να εξοφληθούν σε έως εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, ως ακολούθως:

 • Η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής η ρύθμιση επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο το ισχύον επιτόκιο πάγιας ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών (σήμερα είναι περίπου στο 8,75%). Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία υπαγωγής δεν υφίσταται περαιτέρω επιβάρυνση πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εκπρόθεσμης καταβολής.
 • Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα ευρώ (30€).
 • Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο..
 • Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί παράλληλα με την εν λόγω ρύθμιση και την αναβίωση των ευνοϊκών ρυθμίσεων (ν. 4611/19 ή ν.4756/20), η αίτηση θα υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο..
 • Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό της πρώτης δόσης προκειμένου η ρύθμιση του να καταστεί ενεργή.
 • Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης σε υπηρεσία, η πρώτη δόση καταβάλλεται την ίδια ημέρα με την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.
 • Σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ο οφειλέτης δύναται να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου.
 • Η ρύθμιση απόλλυται στην περίπτωση που δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης και στην περίπτωση μη καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών οφειλών.
 • Για τους οφειλέτες που εντάσσονται στην ρύθμιση και τηρούν τους όρους της ρύθμισης:
 • αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Πιο συγκεκριμένα, για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος, το μέτρο της κατάσχεσης αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης,
 • παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.
 • αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.
 • η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της ρύθμισης.
 • Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του συγκεκριμένου διακανονισμού δύναται να χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 1. Ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ Ν. 5036/2023

Νέα ρύθμιση έως και 72 δόσεων για οφειλές προς ΟΤΑ που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης και αναβίωση ρύθμισης 100 δόσεων (Ν. 5036/2023)

Με το άρθρο 90 του ν. 5036/2023 προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως 36 ή έως 72 μηνιαίων δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή από 1/11/2021 έως και 1/2/2023. Επιπλέον, προβλέπεται η αναβίωση της ρύθμισης των 100 δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020 για όσους τις έχασαν.

Προϋποθέσεις και όροι υπαγωγής στην νέα ρύθμιση των 36 ή έως 72 δόσεων:

 • Οι οφειλές θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί (καταστεί ληξιπρόθεσμες) μετά την 1/11/2021 και έως την 1/2/2023.
 • Για τις οφειλές (που θα ρυθμιστούν σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, ο τόκος υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (σήμερα είναι περίπου στο 5%), πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο. Το επιτόκιο παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
 • Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 36 και έως 72 μηνιαίες δόσεις, το ως άνω επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5% αντί για 0,25%. Ο τόκος του πρώτου εδαφίου υπολογίζεται ετησίως και παραμένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
 • Ο οφειλέτης για να έχει το δικαίωμα να υπαχθεί στη ρύθμιση:
 • δεν θα πρέπει να έχει ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές προς ΟΤΑ την 1/11/2021, δηλαδή μέχρι και πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία.
 • Να έχει καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των 100 δόσεων, εφόσον έχει υπαχθεί σε αυτές, μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής στην νέα ρύθμιση των έως 72δόσεων. ΠΡΟΣΟΧΉ: Θα πρέπει να βγει διευκρινιστική εγκύκλιος για το εάν οι οφειλέτες που θα προχωρήσουν σε αναβίωση των ρυθμίσεων των 100 δόσεων έχουν δικαίωμα υπαγωγής στην νέα ρύθμιση. Σημειώνεται ότι στη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για τις αντίστοιχες ρυθμίσεις δίνεται αυτή η δυνατότητα.
 • Ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει στις 31/12/2022. Επιπλέον, να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
 • Στην ρύθμιση μπορεί να υπαχθούν και σχετικές οφειλές που για το ως άνω χρονικό διάστημα (1/11/2021 έως και 1/2/2023) έχουν ρυθμιστεί με πάγια ρύθμιση (24 ή 48 μηνιαίων δόσεων).
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν και λοιπές αρρύθμιστες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές που, θα πρέπει εντός ένα μήνα από την επικύρωση της ένταξης να ρυθμιστούν μέσω της πάγιας ρύθμισης (24ή 48 μηνών).
 • Από τη ρύθμιση εξαιρούνται όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή απαγορεύεται από άλλους νόμους.
 • Για την υπαγωγή στην ρύθμιση ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον οικείο δήμο μέχρι τις 30/6/2023. Η αίτηση υποβάλλεται είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου ή μέσω e-mail ή μέσω ειδικής εφαρμογής του Δήμου ή της ΚΕΔΕ. Προσοχή: Δεν έχει διευκρινιστεί πότε πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση και οι επόμενες.
 • Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης έχει οριστεί στα 30 €.
 • Για όσους ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση προβλέπονται όλα τα ευεργετήματα που ισχύουν για τις ρυθμίσεις των 100 δόσεων των Ν . 4611/2019 και 4764/2020, πχ χορήγηση ενημερότητας, αναστολή αναγκαστικών μέτρων) .

Προϋποθέσεις και όροι για την αναβίωση των ρυθμίσεων των 100 δόσεων των Ν. 4611/2019 και 4764/2020

 • Ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στον οικείο δήμο. Η αίτηση υποβάλλεται είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου ή μέσω e-mail ή μέσω ειδικής εφαρμογής του Δήμου ή της ΚΕΔΕ έως τις 30/06/2023.
 • Ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί σε 2 μηνιαίες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης (της παλαιότερης ανεξόφλητης και της τρέχουσας) έως τις 31/7/2023.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν και λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που, θα πρέπει εντός ένα μήνα από την επικύρωση της αναβίωσης να ενταχθούν σε πάγια ρύθμιση (24 ή 48 μηνιαίων δόσεων). Για οφειλέτες που έχουν χάσει την πάγια ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα να τις επανεντάξουν στην πάγια ρύθμιση με τους όρους τις δεύτερης ευκαιρίας και στο σύνολο τους.
 • Εάν οφειλέτης προέβη σε καταβολή δόσεων μετά την απώλεια της ρύθμισης του (και κατά συνέπεια αυτές δεν πιστώθηκαν στην ρύθμιση) τότε αυτές με την αναβίωση της ρύθμισης αποσβένουν τις ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης κατά σειρά παλαιότητας.
 • Οι παλαιότερες μη καταβληθείσες δόσεις της ρύθμισης, που απομένουν μετά την πληρωμή των απαιτούμενων δύο δόσεων για την αναβίωση αυτής και την τυχών ως άνω απόσβεση, επιβαρύνονται με τόκο εκπρόθεσμης καταβολής ο οποίος προσδιορίζεται με βάση την παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 4987/2022 και την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4978/2022 (8,76% ετήσιο επιτόκιο ή 0,73% μηνιαίο).
 • Με την αναβίωση της ρύθμισης οι προαναφερόμενες ανεξόφλητες δόσεις με τους αντίστοιχους τόκους, μεταφέρονται σε ίσο αριθμό δόσεων μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης.
 • Με την αναβίωση επανέρχονται και όλα τα ευεργετήματα που προβλέπονται σχετικά.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δαβανέλλος Θέμης                                Μπακατσιάς Βασίλειος