Ναύπακτος, 06/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: ‘‘Μέτρα υγιεινής σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος’’

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια ενημερώσεων για την τήρηση των μέτρων πρόληψης σχετικά με τον κορωνοϊό και σε συνέχεια των οδηγιών που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας με σχετική εγκύκλιο του (Δ1/Γ.Π/οικ. 14222) ενημερώνοντας τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας και η οποία επισυνάπτεται, σας εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή σας στην τήρηση με απόλυτη επιμέλεια όλων των κανόνων υγιεινής σε επαγγελματικό και ατομικό επίπεδο για τη μέγιστη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Δαβανέλλος Θεμιστοκλής

O Γραμματέας
Μπακατσιάς Βασίλειος

‘‘Εγκύκλιος εντατικοποίησης των μέτρων Υγιεινής σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος’’.

Το Υπουργείο Υγείας ενόψει της πιθανής ύπαρξης ιογενούς λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την προστασία της Δημόσιας Υγείας κρίνει σκόπιμο και απαραίτητο να εντατικοποιηθούν οι Υγειονομικοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενημερώνοντας παράλληλα και τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων για αυξημένα μέτρα Υγιεινής και αυτοελέγχου.
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων καλούνται για επαγρύπνηση και ετοιμότητα, δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων για τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνουν και την ενημέρωσή τους από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Ειδικότερα:
1) Όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών, ή εργάζονται σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη υπ. αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797(ΦΕΚ1199/11-4-2012) όπως κάθε φορά ισχύει και να τηρούν τα μέτρα προσωπικής Υγιεινής.
2) Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών είναι υποχρεωμένοι:
-Να εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής όπως καθορίζονται στον Ε.Κ 852/2004, σε όλα τα στάδια παρασκευής, μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης και προσφοράς προς πώληση ή διάθεσης αυτών με ή και ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών.
– Να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που παράγουν ή διαχειρίζονται.
– Να φροντίζουν για τα πράγματα καθαρισμού – απολύμανσης και απεντόμωσης – μυοκτονίας της επιχείρησης καθώς και την υγιεινή και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Τονίζουμε ιδιαιτέρως ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνουν τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ώστε να υπάρχει υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας των εργαζομένων και την κατά το δυνατό μέγιστη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.